Ter balak

  • Sweat Pants  Wholesale Custom Sweat Track 100% Cotton Fleece Jogger Pants for Winter

    Ter balak lomaý lomaý satuw gyş ýoly üçin 100% pagta ýüňi jogger balak

    Beden görnüşindäki erkekler bilen aýallaryň arasynda uly tapawutlar bar, şonuň üçin balak kesmegiň dürli ýollary bar. Geljekde, erkekleriň we aýallaryň balaklarynyň we gurluş gatnaşyklarynyň arasyndaky tapawutlary gysgaça tanyşdyralyň.

    Erkekleriň bedeniniň bel bölegi has pes we aýallaryň bedeniniň bel bölegi erkekleriň bedeninden has ýokarydyr, bu bolsa balaklaryň uzynlygynyň we aýal balaklarynyň dik faýlynyň şol bir beýiklikdäki erkekleriň balaklaryndan has uzyndygyny kesgitleýär.