Kirtubkalar we Şortlar Ins gyzgyn satylýan Kümüş yzygiderli nagyşly gara reňkli týul gyz gyzlaryň yubkalary

Gysga düşündiriş:

Döredileli bäri kompaniýa hil we abraý bilen ösmek maksady bilen ýaşamak maksadyna eýerdi. Hünärmen we täsirli iş topary ajaýyp eşikleri täzeçe düşündirer. Kompaniýa ajaýyp modany yzarlamagy, şertnamany berk berjaý etmegi we uly kärhana müşderileri bilen ynamly garaýyş bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlygy ýola goýmagy maksat edinýär. Barha güýçlenýän bazarda, täze stili, durnukly hili we oýlanyşykly hyzmaty bilen, wagtynda eltip bermek we bäsdeşlige ukyply çykdajylar müşderileriň ýokary öwgüsini gazandy. Müşderiniň gadyryny bilmek biziň abraýymyz we müşderiniň kanagatlanmagy biziň gözlegimizdir. Korporatiw keşbi birleşdiriň, korporatiw dolandyryşy güýçlendiriň we özboluşly korporatiw medeniýeti emele getiriň


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Süýji şortikler: şortikleriň bu görnüşi köplenç açyk reňklere, ýeňil materiallara we hatda ýalpyldawuk duýga eýe. Aýratynam berk bolmaz, jikme-jiklikde has köp tagalla eder. Baý we krujka ýaly ajaýyp bezegler oňa çäksiz özüne çekijilik goşup biler.

Jynsy şortikler: aslynda seksi bolmak üçin, bagryňyzy açmak üçin gysga bolmaly däl. Simpleönekeý we berk görnüşi saklap, soňra özüne laýyk palto saýlasaňyz, seksi temperamenti görkezmek aňsat.

Owadan şortikler: şortikler owadan duýgyny aňsatlyk bilen geýip biler, esasanam kamuflaage, gaýyş, jeans, ýörite stil we ýörite matalar.

Elegant şortikler: her gün ofisden girip-çykýan hünärmen aýal-gyzlar üçin şortik saýlamak amatly däl, sebäbi köp şortik adamlara gaty tötänleýin we ofisiň çynlakaý atmosferasyna laýyk gelmeýär. Theöne dogry stili saýlasaňyz we ýönekeý we owadan reňk depesi bilen gabat gelseňiz, iş ýerinde rahat şortik geýip bilersiňiz.

Gelip çykan ýeri: Hebei, Hytaý
Marka ady: OEM / ODM
Model belgisi: PG26820
Groupaş topary: Çagalar
Mata görnüşi: mesh
Aýratynlyk: Dem alýan, ýuwulýan
Üpjünçilik görnüşi: Hususy önümler
Material: Poliester
Tehnika: Tüweleme
Jyns: Gyzlar
Uzynlyk: Dyzdan ýokarda
Nusga görnüşi: Gaty
Stil: Tötänleýin
Siluet: A setir
Bezeg: Bow
7 günlük nusga sargyt wagty: Goldaw
Önümiň ady: Çaga Gyzlar yubka
Reňk: Surat görkezişleri
: Aşy: 1-9 ýaş
Görnüşi: Tötänleýin
MOQ: 2 sany
Mata: Poliester
Geýinmegiň stili: Bir Stocka önümleri Çagalar iň soňky köýnek
Ulanylyşy: Partiýa aksessuarlary
Amatly möwsüm: Tomus
Hil: Qualokary kwal

Gaplamak we eltip bermek

Bölümleri satmak: itemeke-täk zat

Packageeke paketiň ululygy: 28X21X2 sm

Oseeke-täk umumy agramy: 0,250 kg

Paketiň görnüşi: Plastiki halta

Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler) 1 - 5 6 - 100 > 100
Est. Wagt (günler) 15 30 Gepleşik geçirmek

 

Önümiň ady Çagalar geýinýärler
San PG26820
Marka ady OEM ODM
Üpjünçilik görnüşi Hususy önümler
Material Poliester
Ageaş 1-9 ýaş
Möwsüm tomus
Stil Tötänleýin
Nusga görnüşi Gaty reňk
Aýratynlyk ýuwulýan, anti-statik, dem alýan, ýumşak we amatly
MOQ 2 sany
Gaplamak Plastik halta

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler