2021-nji ýyl üçin moda we egin-eşik pudagynyň iň gowy 9 ugry

news4 (1)

Moda we egin-eşik pudagy soňky bir ýylda käbir gyzykly ugurlary aldy. Bu tendensiýalaryň käbiri pandemiýa we medeni üýtgeşiklikler bilen ýakyn ýyllarda dowamly täsir edip biler.

Senagatda satyjy hökmünde bu tendensiýalardan habarly bolmak hökmany zat. Bu ýazgyda, pudak üçin 2021-nji ýyla çenli çaklamalara geçmezden ozal moda we geýim geýimleriniň iň esasy 9-syny pozarys. Alibaba.com-da egin-eşik satmak üçin iň oňat maslahatlary ara alyp maslahatlaşyp, zatlary jemläris.

Başlamak üçin käbir çalt senagat statistikalaryna göz aýlalyň.

Mazmuny

  • Bir göz bilen moda pudagy
  • Moda we egin-eşik pudagynyň iň gowy 9 ugry
  • 2021 moda we egin-eşik pudagynyň çaklamalary
  • Alibaba.com-da eşik satmak üçin maslahatlar
  • Jemleýji pikirler

Bir göz bilen moda pudagy

Moda we egin-eşik pudagynyň iň esasy ugurlaryna göz aýlamazdan ozal, dünýä derejesinde pudagyň suratlaryna gysgaça göz aýlalyň.

  • Dünýädäki çalt moda pudagy 2028-nji ýyla çenli 44 milliard ABŞ dollaryna barabar bolar.
  • Moda pudagynda onlaýn söwda 2023-nji ýyla çenli 27% -e ýeter diýlip garaşylýar.
  • Amerikanyň Birleşen Ştatlary dünýä bazaryndaky paýnamalarda öňdebaryjydyr, bahasy 349,555 million ABŞ dollary. Hytaý 326,736 million ABŞ dollary bilen ikinji orunda durýar.
  • B2B alyjylarynyň 50% moda we egin-eşik önümlerini gözlänlerinde internete ýüz tutýarlar.

 

Senagat hasabaty 2021

Moda we egin-eşik senagaty

Alibaba.com-da iň täze senagat maglumatlary, ugurly önümler we satmak üçin maslahatlar bilen tanyşdyrýan iň soňky moda senagaty hasabatymyzy gözden geçiriň.

news4 (3)

Moda we egin-eşik pudagynyň iň gowy 9 ugry

Mentionedokarda belläp geçişimiz ýaly, dünýädäki moda we egin-eşik senagatynda soňky bir ýylda uly özgerişlikler boldy. Geliň, bu pudagyň iň gowy 9 ugruna göz aýlalyň.

1. Elektron telekeçilik ösmegini dowam etdirýär

Onlaýn söwda birnäçe ýyl bäri sarp edijileriň arasynda meşhurlyk gazandy, ýöne COVID bilen baglanyşykly gulplamalar sebäpli dükanlar birnäçe aýlap ýapylmaga mejbur boldy. Gynansagam, bu dükanlar ýitgileri çekip bilmänsoň, köp wagtlaýyn ýapylma hemişelik boldy.

Bagtymyza, elektron telekeçilik pandemiýadan öň adaty ýagdaýa öwrüldi, şonuň üçin käbir kärhanalar diňe elektron telekeçilige geçmek bilen ýaşap bildiler. Häzirki wagtda kärhanalaryň kerpiç we kerpiç dükanlarynda gaýtadan satylmagyna gaýdyp gelmegi üçin köp artykmaçlyk ýok, şonuň üçin elektron telekeçiligiň ösmegini dowam etdirer.

2. Geýimler jynssyz bolýar

Jyns ideýasy we bu gurluşlary gurşap alýan “kadalar” ösýär. Asyrlar boýy jemgyýet erkekleri we aýallary iki aýratyn gutuda ýerleşdirdi. Şeýle-de bolsa, köp medeniýetler setirleri bulaşdyrýar we adamlar jynsyna baglylykda özüne mahsus däl-de, özlerini rahat duýýan eşikleri geýip başlaýarlar.

Bu has jynssyz eşikleriň döremegine sebäp boldy. Şu wagt bütinleý jynssyz markalar bar, ýöne köp marka uniseks “Basics” setirlerini öz içine alýar. Iň meşhur jynssyz markalaryň arasynda Körlük, Bir DNK we Muttonhead bar.

Elbetde, moda pudagynyň köp bölegi “erkeklere”, “aýallara”, “oglanlara” we “gyzlara” bölünýär, ýöne uniseks opsiýalary adamlara islese şol belliklerden daşlaşmaga mümkinçilik berýär.

3. Amatly eşikleriň satuwyny artdyrmak

COVID-19 köp adamyň ýaşaýyş durmuşyny üýtgetdi. Uly ýaşlylaryň köpüsi uzak işe, çagalar uzak aralyk okuwyna geçýärler we köpçülik ýerleriniň ýapylmagy bilen adamlar öýde has köp wagt geçirýärler. Adamlar öýde ýapyşansoň, atletizura satuwynda ep-esli ösüş boldy1 we eşikler.

2020-nji ýylyň mart aýynda 143% ösüş boldy2 pijama satuwynda bra satuwynyň 13% azalmagy bilen bilelikde. Adamlar rahatlygy ileri tutup başladylar.

2020-nji ýylyň soňky çärýeginde köp moda satyjylary rahatlygyň esasy zatdygyna göz ýetirip başladylar. Elýeterli iň amatly zatlary bellemek üçin kampaniýalaryny gurnadylar.

Köp kärhanalar adamlara öýden işlemäge rugsat bermegi dowam etdirýändikleri sebäpli bu tendensiýanyň biraz uzak dowam etmegi mümkin.

4. Etiki we dowamly satyn alyş häsiýeti

Soňky ýyllarda moda pudagy bilen baglanyşykly jemgyýetçilik meselelerine has köp jemgyýetçilik işgärleri ünsi çekdi, esasanam çalt moda barada.

Başlaýanlar üçin dokma galyndylary3 Sarp edijileriň sarp ediş endikleri sebäpli iň ýokary derejededir. Adamlar zerur zatlardan has köp eşik satyn alýarlar we her ýyl milliardlarça tonna zibil taşlanýar. Bu galyndylara garşy göreşmek üçin käbir adamlar uzak wagtlap dowam etmegi maksat edinýän ýokary hilli önümleri öndürýän ýa-da egin-eşiklerini döretmek üçin gaýtadan işlenen materiallary ulanýan markalara bil baglaýarlar.

Oftenygy-ýygydan ýüze çykýan başga bir etiki mesele, swetoforlary ulanmak. Zawod işgärlerine gaty erbet şertlerde işlemek üçin galam tölemek pikiri köpler bilen oňuşmaýar. Bu meselelere has köp habarly bolansoň, has köp sarp ediji adalatly söwda tejribesini ulanýan markalary makul bilýär4.

Adamlar durmuş ýörelgesine durnuklylyga we şuňa meňzeş üýtgeşmeleri dowam etdirýärler, bu tendensiýalar geljek ýyllarda dowam edip biler.

5. “Täjirçiligiň” ösüşi

Soňky bir ýylda “ReCommerce” has meşhur boldy. Bu, tygşytly dükandan, söwda dükanyndan ýa-da göni internetdäki satyjydan ulanylan eşikleri satyn almaklyga degişlidir. “LetGo”, “DePop”, “OfferUp” we “Facebook” ýaly sarp ediş bazaryndaky sarp edijiler “ReCommerce” tendensiýasyny elbetde ýeňilleşdirdi.

Bu tendensiýanyň bir bölegi ekologiýa taýdan arassa satyn almak we galyndylary azaltmak bilen baglanyşykly, ýöne “welosiped sürmek” we üzüm böleklerini gaýtadan dikeltmek hem köpelýär. Tigir sürmek, esasan, kimdir biri egin-eşik makalasyny alyp, stiline laýyk getireninde. Käwagt, bu täze bir zat etmek üçin ölmek, kesmek we eşik tikmek bilen baglanyşyklydyr.

“ReCommerce” -iň sarp edijiler üçin ýene bir özüne çekijisi, bölek satuw bahasyndan ýuwaşlyk bilen ulanylýan eşikleri alyp bilmekleri.

6. Haýal moda öz üstüne alýar

Adamlar durnuklylyga we adam hukuklaryna bolan etiki täsiri sebäpli çalt moda seredip başladylar. Elbetde, haýal moda meşhur alternatiwa öwrülýär we moda pudagynda abraýly markalar üýtgeýär.

Munuň bir bölegi “möwsümsiz” modany öz içine alýar. Moda giňişliginde esasy oýunçylar täze stilleriň yzygiderli möwsümleýin çykarylmagyndan ýüz öwürmegi maksat edinýärler, sebäbi bu çemeleşme tebigy moda sebäp boldy.

Adatça beýleki pasyllarda ulanylýan stilleriň bilkastlaýyn çykarylmagy boldy. Mysal üçin, gül yzlary we pasteller köplenç bahar moda setirleri bilen baglanyşdyrylýar, ýöne käbir markalar bu yzlary güýz paslynda goşýarlar.

Möwsümsiz moda döretmek we möwsümleýin tendensiýalara garşy çykmak maksady, sarp edijileri we beýleki dizaýnerleri eserleriň iki aýdan gowrak wagtlap stilde galmagyna rugsat bermekdir. Bu, markalara birnäçe möwsümi dowam etdirmek üçin has ýokary baha bellikleri bilen has ýokary hilli bölekleri döretmäge mümkinçilik berýär.

Bu tendensiýanyň öňe gidişini görmek gyzykly bolar, sebäbi moda markalarynyň köpüsi entek bu tejribäni kabul etmedi. Şeýle-de bolsa, pudagyň ýolbaşçylary inisiatiwany kabul edensoň, has köp kärhana öňdebaryjy bolup biler.

7. Onlaýn söwda söwda ösýär

Soňky ýyllarda onlaýn söwda has meşhur boldy, ýöne köp sarp ediji önümiň özüne laýykdygyny görmek isleýänligi sebäpli onlaýn eşik satyn almakdan çekinýärler. Geçen ýylda bu meseläni çözýän tehnologiýanyň döremegini gördük.

Elektron telekeçiler bölekleýin wirtual hakykatyň we giňeldilen hakykat tehnologiýasynyň kömegi bilen onlaýn söwda tejribesini ösdürýärler. Bu tehnologiýalaryň ikisi hem alyjylara önümiň hakyky durmuşda nähili görünjekdigini görmek üçin wirtual laýyk otagdan peýdalanmak mümkinçiligini berýär.

Bu görnüşi görkezmegi goldaýan birnäçe programma bar. Bu tehnologiýa henizem kämilleşdirilýär, şonuň üçin ýakyn ýyllarda has köp satyjy olary onlaýn dükanlarynda durmuşa geçirer.

8. Öz içine alyjylyk höküm sürýär

Köp ýyllaryň dowamynda goşmaça ululykdaky aýal-gyzlar beden görnüşlerine laýyk eşikleriň köp görnüşini tapmakda kynçylyk çekýärler. Köp markalar bu aýal-gyzlary äsgermezlik edip, adaty kiçi, orta, uly ýa-da ululy-kiçili geýmeýän adamlara laýyk stil döredip bilmediler.

Bedeniň pozitiwligi, ähli görnüşdäki we ululykdaky jisimlere ýokary baha berýän tendensiýa. Bu, ululyklara we stillere görä modada has köp öz içine alyjylyga sebäp boldy.

Geçirilen gözleglere görä Alibaba.comAýal-gyzlar üçin geýim geýim bazarynyň şu ýylyň ahyryna çenli 46,6 milliard ABŞ dollaryna barabar bolmagyna garaşylýar, bu bolsa üç ýyl ozalkydan iki esse köpdür. Bu, ululykdaky aýal-gyzlaryň öňküsinden has köp eşik wariantynyň bardygyny aňladýar.

Öz içine alma bu ýerde gutarmaýar. SKIMS ýaly markalar diňe ýalaňaç deri reňkli adamlar üçin däl-de, “ýalaňaç” we “bitarap” bölekleri döredýär.

Beýleki markalar, kateterler we insulin nasoslary ýaly hemişelik enjamlary talap edýän dürli lukmançylyk şertlerini öz içine alýan öz içine alyjy eşik çyzyklaryny döredýärler.

Adamlaryň köp görnüşi üçin işleýän stil döretmekden başga-da, moda pudagy öz kampaniýalaryna has köp wekilçilik edýär. Has ösen markalar, köp sanly sarp edijiniň magazinesurnallarda, bildiriş tagtalarynda we beýleki mahabatlarda özlerine meňzeýän adamlary görüp bilmekleri üçin dürli beden görnüşleri bolan dürli ýaryş modellerini işe alýarlar.

9. Töleg meýilnamalary elýeterli bolýar

Söwda satyjylaryň köpüsi sarp edijilere satyn alyşdan soň tölegleri amala aşyrmak mümkinçiligini berýärler. Mysal üçin, alyjy 400 dollarlyk sargyt goýup biler we satyn alnanda diňe 100 dollar töläp biler, galan galyndysyny bolsa indiki üç aýyň dowamynda deň töleglerde töläp biler.

Bu “Indi satyn al, soňrak töle” (BNPL) çemeleşmesi, sarp edijilere hökmany suratda pul sowmaga mümkinçilik berýär. Bu aşaky moda markalarynyň arasynda başlandy we dizaýner we kaşaň giňişlige aralaşýar.

Bu henizem şeýle täze zat, munuň uzak möhletde pudaga nähili täsir etjekdigi barada az maglumat bar.

2021 moda we egin-eşik pudagynyň çaklamalary

2021-nji ýylda moda we egin-eşik pudagynyň nähili boljakdygyny çaklamak gaty kyn, sebäbi biz henizem pandemiýanyň arasynda. Näbellilikler henizem kän we köp adam henizem adaty ýaly ýaşamaýar, şonuň üçin sarp edijiniň özüni alyp barşynyň öňki ýagdaýyna ýa-da haçan gaýdyp geljekdigini aýtmak kyn.5.

Şeýle-de bolsa, täze we kämilleşdirilen tehnologiýa we jemgyýetçilik aňy bilen baglanyşykly tendensiýalaryň belli bir wagta çenli dowam etmegine gowy bir mümkinçilik bar. Tehnologiýa kämilleşmegini dowam etdirer we adamlar çylşyrymly global meseleler boýunça has köp düşünip we bilim alansoň adamlar jemgyýetçilik aňyna has köp baha bererler.

news4 (2)

Alibaba.com-da eşik satmak üçin maslahatlar

Alibaba.com moda pudagynda köp alyjylar bilen satyjylaryň arasynda amallary ýeňilleşdirýär. Alibaba.com-da egin-eşik satmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, önümleriňize täsirini artdyrmak we has köp satmak üçin edip boljak birnäçe zat bar.

Geliň, platformamyzda satmak üçin iň oňat maslahatlaryň birnäçesine göz aýlalyň.

1. Tendensiýalara üns beriň

Moda pudagy elmydama üýtgeýär we ösýär, ýöne geçen ýylda gören käbir tendensiýalarymyz ýakyn ýyllarda sazlap biler.

Öz içine alyjylyk we dowamly moda ileri tutmak, meselem, bir marka oňyn ýagtylyk berýän iki tendensiýa. Käbir sosial düşünjeli amallary öz işiňize goşmak bilen ýalňyşyp bilmersiňiz.

Mundan başga-da, wirtual hakykatyň we giňeldilen hakykatyň goşulmagy, bu pudakdaky beýleki kärhanalar bilen tizleşmäge kömek edip biler.

Missionhli tabşyrygyňyzy üýtgetmek ýa-da amallaryňyzy tendensiýalara doly laýyklaşdyrmak üçin üýtgetmek hökman däl, ýöne pudakdaky täzelikleri yzarlamak, muny äsgermezlik edýän bäsleşigiňizde aýak üstünde durup biler.

2. Professional suratlary ulanyň

Egin-eşik sanawlaryňyzy beýlekilerden tapawutlandyrmagyň iň oňat usullaryndan biri, professional suratlary ulanmakdyr. Egin-eşigiňizi dürli modellerde we dürli burçlarda surata düşürmäge wagt tapyň.

Bu manekeniň üstünde goýlan ýa-da modeliň suratyna düşürilen eşiklerden has özüne çekiji görünýär.

Dikişleri we matalary dürli burçlarda ýakyn surata düşüreniňizde, ulanyjylara eşikleriň hakyky durmuşda nähili görünjekdigi barada has gowy düşünje berýär.

3. Önümleri we düşündirişleri optimizirläň

Alibaba.com alyjylara gözleýän zatlaryny tapmaga kömek etmek üçin gözleg motoryny ulanýan bazardyr. Diýmek, maksatly diňleýjiňiziň gözleýän açar sözleri bilen önümleriňizi we düşündirişleriňizi optimizirläp bilersiňiz.

4. Düzeltmeleri teklip ediň

Alyjylaryň köpüsi reňk saýlamak ýa-da logotip goşmak bilen baglanyşykly aýratynlaşdyrylan bölekleri gözleýärler. Munuň üçin serişdäňiz bar bolsa, ýerleşdirmäge taýyn boluň. Teklip edýän profiliňizde we önümleriň sanaw sahypalarynda görkeziň OEM hyzmatlary ýa-da ODM mümkinçilikleri bar.

5. Nusga iberiň

Moda pudagynda elýeterli (we islenýän) egin-eşikleriň şeýle giň görnüşi barlygy sebäpli, müşderileriňiz gözleýän zadyny satyn alýandyklaryna göz ýetirmek üçin nusgalara baha bererler. Şeýdip, özleri üçin matany duýup, hakyky durmuşdaky makalalary görüp bilerler.

Satyjylaryň köpüsi ulanýarlar iň az sargyt mukdary sarp edijileriň lomaý nyrhdan aýry-aýry egin-eşik önümlerini satyn almaga synanyşmagynyň öňüni almak. Bölek satuw bahasyndan nusgalary iberip, bu meseläni çözüp bilersiňiz.

6. Öňünden meýilleşdiriň

Möwsümleýin egin-eşik satuwyna öňünden taýýarlyk görüň. Dekabr aýynda gyşyň howasynyň başlanýan ýerinde ýerleşýän kärhanalara palto satsaňyz, sentýabr ýa-da oktýabr aýlarynda alyjylaryňyzyň aksiýasynyň bardygyna göz ýetiriň.

Satyn alyjylar “möwsümsiz” moda tarap ýöreseler-de, ýylyň dowamynda howanyň üýtgemegi bilen bu eşik önümlerine zerurlyk bar.


Poçta wagty: 26-2021-nji mart