Biz hakda

Biz ýöriteleşýäris

- Önümçiligi kesmek we tikmek

500276061

Ruidesen, şortik we futbolka ýaly ýönekeý çagalar eşiklerinden pijama ýaly çylşyrymly ulular eşiklerine çenli matalary öndürmekde we öndürmekde ýöriteleşýär. Professional dizaýn toparymyz, söwdagärlerimiz we gurnama hatarymyz bar.

Döwrebap we çalt jogap

Egin-eşik matalarynyň we dizaýnynyň soňky tendensiýalaryny dowam etdirýäris. Soraglaryňyz üçin, çalt jogap bereris we sargyt statusy ýa-da täze gözlegler bolsun, size bäsdeşlik bahasyny bereris.

rahat gatnaw we tertipli

Iňlis dilinde gürleýän işgärlerimiz bar, näme diýjek bolýandygyňyzy we nämä mätäçligiňizi bilýär, gowşuryş meýilnamaňyza ynanyp bilersiňiz.

Näme üçin işlemeli ýa-da bizi saýlamaly?

Egin-eşik diňe eskizden ammara çenli tehniki tejribe we güýçli dizaýn duýgusy bilen öndürilip bilner. Şonuň üçin öndürijiňizi paýhasly saýlamaly.

Shijiazhuang-da şäherde köp hünärli zawodlar we ýokary hünärli işçiler bar. Şonuň üçin bu ýerde esasy iş bazamyzy gurmagy makul bildik. Bizde 100-den gowrak zawodda işleýänleriň sany we her ýyl 120-den gowrak we egin-eşikde 20 ýyldan gowrak iş tejribesi bar.

Nusga almak

Öz zawodymyzda synag we önümçilikden öňki nusgalary öndürmäge bagyşlanan 10-dan gowrak işçimiz bar.

Nusganyň gysga wagtda tamamlanmagyna umyt edýäris. Näçe çalt nusga alyp bilsek, her çärýekde şonça gowy önüm öndürip bileris. Otag otaglarynyň toparlary, adatça, bir hepdäniň içinde tanyş matalaryň nusgalaryny dolduryp bilerler. Nusga alnan matany almak kyn bolsa, has köp wagt alyp biler. Söwdaçymyz, nusgalaryňyzyň haçan taýýar boljakdygyny size habar berer.

152773188

Nusga we nusga

157809851

Synag otagymyzdaky işgärler nusga almaga doly ukyply. Öz shemaňyzy tabşyrmagy makul bilýän bolsaňyz, elbetde gowy. Nusga otagynda sanly faýllaryň köpüsini okamak üçin programma üpjünçiligi bar.

Geýim öndürijisinden doly bolanymyz üçin, nusgalar we köpçülikleýin önümçilik paket şertnamasydyr. Satyn alyjy bilen bahasy we gowşurylyş wagty ýaly ähli şertlerde ylalaşanymyzdan soň nusga almaga başlarys. Taslamany bilelikde başlajakdygymyza ynananymyzdan soň, dogry ahyrky önümi almak üçin mümkin boldugyça köp nusga alarys.

Doly hyzmat geýim öndürijisi

Biz doly hyzmat geýim öndürijisidiris. Bu, çig mal satyn almak, subut etmek, nusga almak we köpçülikleýin önümçilik ýaly ähli zat üçin jogapkär boljakdygymyzy aňladýar.